Richtlijnen

Hieronder vindt u meer informatie over de richtlijnen die wij op Villa Petit Paradis hanteren.

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over Villa Petit Paradis. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de website te bekijken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantadvies op telefoonnummer (038) 421 45 21. Bekijk ook eens de website www.doomijn.nl voor meer informatie over de Villa Petit Paradis locaties van Doomijn.

Plaatsingsprocedure

U kunt uw kind snel en eenvoudig online inschrijven via deze website. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij streven ernaar om u circa 3 maanden voor de gewenste startdatum op de hoogte te stellen van plaatsingsmogelijkheden. Indien de gewenste startdatum binnen de termijn van 3 maanden ligt wordt er zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. De plaatsing van uw kind op de opvang is pas definitief wanneer het aanbod plaatsing door u ondertekend is geretourneerd. Wij kunnen niet garanderen dat uw kind (direct) geplaatst kan worden op de gewenste startdatum en/of voor de gewenste dagen. In dat geval gaan wij samen met u op zoek naar een passend alternatief. De plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte en voorrangsregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde normen uit de Wet Kinderopvang. Wij adviseren u daarom uw kind(eren) tijdig in te schrijven.  

Kosten en betaling

De kosten voor kinderopvang worden maandelijks (12 keer per jaar) vooraf aan u gefactureerd. De kosten van de opvang worden via onze tarievenkaart aan u kenbaar gemaakt. Wat u als ouder werkelijk betaald is afhankelijk van uw inkomen. De opvangkosten komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag in de vorm van een maandelijkse belastingteruggave. Voor meer informatie over en het aanvragen van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de (feest-)dagen waarop Villa Petit Paradis gesloten is.  

Wenperiode

Voor veel kinderen en ouder(s) is de gang naar kinderdagopvang nieuw. Dit gaat gepaard met een periode van wennen. Villa Petit Paradis adviseert ouders om gebruik te maken van een zogenaamde wenperiode. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de startdatum wordt u door ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de wenperiode. Villa Petit Paradis biedt u de mogelijkheid om kosteloos 1 keer voor de startdatum te komen wennen. De wenperiode start vervolgens wanneer de contractperiode in gaat. Het is niet verplicht om gebruik te maken van een wenperiode aangezien u voor deze periode de normale dagprijs betaald en uw kind maar beperkt gebruik zal maken van de opvang. U dient er rekening mee te houden dat uw kind niet hele dagen op de opvang zal zijn en u wellicht wel weer aan het werk moet. De meeste ouders kiezen er dan ook voor om de wenperiode nog in het bevallingsverlof te laten vallen. Indien u geen gebruik wenst te maken van de wenperiode dan dient u er wel rekening mee te houden dat u wellicht de eerste dagen gebeld kunt worden met het verzoek uw kind eerder op te halen indien deze wel moeite heeft met het wennen. Op locatie zullen ze u hier verder over informeren.  

Opzeggen

Indien u uw kinderopvangplaats geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dient u dit telefonisch t (038) 421 45 21 of schriftelijk per e-mail te doen via klantadviesREMOVETHIS@ANDTHISdoomijn.nl. U kunt opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand ingaande elke willekeurige dag van de maand.

Mocht u, nadat uw kind 4 is geworden, het contract wensen te verlengen dan kunt u dit telefonisch of per e-mail aanvragen.

Wijzigingen

Veranderingen in omstandigheden, verhuizing, wisseling, vermindering, toename en/of een beëindiging van dagen/dagdelen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via het wijzigingsformulier op de website. Voor vermindering en beëindiging van dagen/dagdelen geldt een opzegtermijn van 1 maand.  

Klachtenprocedure

Wanneer u opmerkingen of klachten heeft, kunt u deze het beste bespreken met de pedagogisch medewerkers van de betreffende locatie. Mocht uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost worden of de aard van klacht dusdanig is dat u deze niet wilt of kunt bespreken met direct betrokkenen, neem dan contact op met de manager van de betreffende locatie. Zij kan samen met u kijken naar een passende oplossing voor uw vraag.

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunt u contact opnemen met de externe klachten- of geschillencommissie. De klachtencommissie houdt zich bezig met klachten over gedragingen van de ondernemer of zijn werknemer(s); overwegend bejegeningsklachten, terwijl de geschillencommissie zich richt op klachten over het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden; overwegend op geld waardeerbare klachten.

Doomijn is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie WMK (Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en kinderopvang Gelderland en Overijssel) en de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klanten die een klacht willen indienen kunnen dit schriftelijk doen bij:
Provinciale Klachtencommissie WMK
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
www.spectrumelan.nl

Voor geschillen is Doomijn aangesloten bij: 
De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T: 070-3105310   (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur)
www.sgc.nl

Voor de beschrijving van de werkwijze en de samenstelling van de verschillende klachten- en geschillencommissie verwijzen wij u naar de website van de betreffende instanties.

Oudercommissie

Op Villa Damsterstede is een oudercommissie actief. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders en hun kinderen op Villa Damsterstede. Je kunt contact opnemen met de commissie via oc.damsterdiepREMOVETHIS@ANDTHISdoomijn.net 

Ook lid worden van de oudercommissie? Ga naar de website van Doomijn en vul het formulier in.